یک روز خیس

چه روز خیس و نمناکی داشتیم. 

با ابرهای سیاه. 

از فرصت استفاده کردم و تراس شستم. 

تو پاکی هوا نفس کشیدم. 

طی یک توفیق اجباری از سمت ماه اک دوتایی حمام کردیم

امروز وقت بیشتری با ماه گذروندم. این دختر کوچولو فوق العاده ترین موجودی هست که توی تمام عمرم دیدم. عجیب باهوشه. با فکر و با هدف حرکت می کند.

نگاهش کنجکاوتوین نگاه دنیاست

و لبخندش امیدبخش ترین اتفاق کره زمین است

قشنگ ترین صحنه قرن است وقتی با نگاه و لبانش می خندد و محکم و با سرعت پایش را روی زمین می کوبد و دستانش را در هوا می رقصاند که مرا تشویق کند بغلش کنم

و بی نظیر ترین لذت عالم است در آغوش کشیدنش و لمس گرمای تنش


لخظاتتان سرشار از زندگی و امید باد


منبع این نوشته : منبع